SolarFlat, Certificate of Quanlity (CQ), Bronze Dày 2,8mm – Tấm Polycarbonate Đặc Ruột

Chi tiết Certificate of Quanlity (CQ) của màu sắc Bronze (Trà Đồng) với độ dày 2,8mm với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - SolarFlat, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột.

Nội Dung

English

CERTIFICATE of QUALITY

Dated: 25 July 2015

Customer :
Invoice No. : BPD/062/2015
Product Name : Solarflat® Non Embossed
Product Description : Polycarbonate roofing solid sheet with embossed texture
Batch No. : OM4/304/250715

This document certifies that the following product and specific batch shipped to the customer has been manufactured in accordance with Company standard specification and conform to all requirements of the purchase order. Any applicable specifications are listed below:

Specification : Thickness (mm)
- Standard : 2,8
- Test Result: 2,8

Specification : Length (mm)
- Standard : 20,000 [+20]
- Test Result: 20,000

Specification : Width (mm)
- Standard : 1,220 [+5]
- Test Result: 1,220

Specification : Base Material
- Standard : Polycarbonate
- Test Result: Polycarbonate

Specification : Density (kg/m3)
- Standard : 1200
- Test Result: 1200

Specification : Color
- Standard : Bronze
- Test Result: Bronze

Specification : Light Transmission (%)
- Standard : 12-13
- Test Result: 13

Specification : UV Protection
- Standard : Co-extruded
- Test Result: PASS


Tiếng Việt

Giấy chứng nhận chất lượng

Ngày: 25 tháng 7 năm 2015

Khách hàng :
Hóa đơn số: BPD / 062/2015
Tên sản phẩm: Solarflat® Non Embossed
Mô tả sản phẩm: Polycarbonate tấm lợp rắn với kết cấu dập nổi
Số lô: OM4 / 304/250715

Tài liệu này xác nhận rằng sản phẩm và lô hàng cụ thể được vận chuyển tới khách hàng đã được sản xuất theo tiêu chuẩn của Công ty và phù hợp với tất cả các yêu cầu của đơn đặt hàng. Bất kỳ thông số kỹ thuật áp dụng nào được liệt kê dưới đây:

Thông số kỹ thuật: Độ dày (mm)
- Tiêu chuẩn: 2,8
- Kết quả thử nghiệm: 2,8

Thông số kỹ thuật: Chiều dài (mm)
- Tiêu chuẩn: 20.000 [+20]
- Kết quả thử nghiệm: 20.000

Thông số kỹ thuật: Chiều rộng (mm)
- Tiêu chuẩn: 1.220 [+5]
- Kết quả thử nghiệm: 1.220

Đặc điểm kỹ thuật: Vật liệu cơ bản
- Tiêu chuẩn: Polycarbonate
- Kết quả kiểm tra: Polycarbonate

Đặc điểm kỹ thuật: Mật độ (kg / m3)
- Tiêu chuẩn: 1200
- Kết quả thử nghiệm: 1200

Thông số kỹ thuật: Màu
- Tiêu chuẩn: Đồng
- Kết quả thử nghiệm: Đồng

Thông số kỹ thuật: Truyền sáng (%)
- Tiêu chuẩn: 12-13
- Kết quả thử nghiệm: 13

Thông số kỹ thuật: Bảo vệ tia UV
- Tiêu chuẩn: Đồng đùn
- Kết quả kiểm tra: PASS


Thông Tin Liên Quan

Chứng Từ Liên Quan

..

Bảo Hành - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Bảo Hành với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - ...

CA - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Certificate of Analysis, Trang 1 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng ...

CA - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Certificate of Analysis, Trang 2 với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng ...

CO - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Certificate of Origin (CO) với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn ...

CQ - Certificate of Quality - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Certificate of Quanlity (CQ) của màu sắc Blue (Xanh Dương) với độ dày 2,8mm với độ phân giải ...

CQ - Certificate of Quality - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Certificate of Quanlity (CQ) của màu sắc Bronze (Trà Đồng) với độ dày 2,8mm với độ phân giải ...

CQ - Certificate of Quality - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Certificate of Quanlity (CQ) của màu sắc Clear (Trong Kính) với độ dày 2,8mm với độ phân giải ...

CQ - Certificate of Quality - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Certificate of Quanlity (CQ) của màu sắc Embossed Blue (Xanh Dương Sần, Cát) với độ dày 2,8mm với ...

CQ - Certificate of Quality - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Certificate of Quanlity (CQ) của màu sắc Embossed Bronze (Trà Đồng Sần, Cát) với độ dày 2,8mm với ...

CQ - Certificate of Quality - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Certificate of Quanlity (CQ) của màu sắc Embossed Clear (Trong Kính Sần, Cát) với độ dày 2,8mm với ...

CQ - Certificate of Quality - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Certificate of Quanlity (CQ) của màu sắc Embossed Grey (Xám Khói Sần, Cát) với độ dày 2,8mm với ...

CQ - Certificate of Quality - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Certificate of Quanlity (CQ) của màu sắc Grey (Xám Khói) với độ dày 2,8mm với độ phân giải ...

CQ - Certificate of Quality - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Chi tiết Certificate of Quanlity (CQ) của màu sắc Tosca (Xanh Biển) với độ dày 2,8mm với độ phân giải ...


 

Chủ Đề Liên Quan

..

Catalog Trang 1 - SOLARFLAT, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Trang tổng hợp Catalogue với độ phân giải cao và kèm theo nội dung chú thích bằng văn bản.. - ...

CO - SolarFlat - Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Đặc Ruột Indonesia

Trang tổng hợp các chứng từ về sản xuất sản phẩm với độ phân giải cao và kèm theo nội ...

Bảng Màu - SOLARFLAT, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột Indonesia

Trang tổng hợp màu sắc được quay video-clip 360° và hình ảnh độ phân giải cao - SolarFlat, Tấm Polycarbonate ...

Tấm Polycarbonate SolarFlat - Tấm lợp lấy sáng đặc ruộtSolarFlat, Tấm Polycarbonate Đặc Ruột : giới thiệu, tính năng, ứng dụng, quy cách, độ dày, khổ rộng, chiều dài, giá cả,..
error: Content is protected !!
Điện Thoại
Google Map